Informacje dla przedsiębiorców

Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2019 poz. 2178 ze zm.) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego. Obowiązek ten nie dotyczy:

  • rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności podlegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj,
  • producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
  • podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych należy zgłosić również:

  • zmianę danych, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania,
  • zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

Nie zgłoszenie wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega karze grzywny.

Formularz zgłoszenia

Informacja dla handlowców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221), handlowcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu świeżymi warzywami i owocami zobowiązani są przekazywać do Wojewódzkiego Inspektora następujące informacje:
• nazwa i adres handlowca,
• rodzaj i zakres prowadzonej działalności,
• wyrażoną w kg ilość owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym z podziałem na gatunki oraz obrót hurtowy i detaliczny.

Handlowiec jest zobowiązany do przekazania właściwemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wersji papierowej formularza wraz z oryginalnymi podpisami i pieczątkami.

Dane prosimy przekazywać na Formularzu przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu.


Ponadto na podstawie art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw, handlowcy zobowiązani są dostarczać także inne informacje uznane przez Państwa Członkowskie za niezbędne do stworzenia i aktualizacji bazy danych. W związku z powyższym, handlowcy, którzy są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej oraz w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przywozu świeżych owoców i warzyw w ilości większej niż 100 tys. kilogramów, zobowiązani są wypełnić opracowaną ankietę i przesłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu drogą elektroniczną wi_krakow@ijhars.gov.pl.
Nie wywiązanie się z tego obowiązku podlega karze grzywny (podstawa prawna art. 40, ust. 4b, pkt. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego; Dz. U. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.).
Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013, Nr 0, poz. 74) od dnia 1 lutego 2013 roku z obowiązku przekazywania ww. informacji zwolnieni są handlowcy, którzy:
nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z wyłączeniami określonymi w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, lub prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.